6bhk

Uttar Krishnapur Part I 85 Lakh 6 BHK 7045 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 85 Lakh 6 BHK 7047 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 85 Lakh 6 BHK 7046 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 51 Lakh 6 BHK 4253 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 51 Lakh 6 BHK 4251 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 51 Lakh 6 BHK 4252 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 51 Lakh 6 BHK 4250 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 85 Lakh 6 BHK 7044 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 43 Lakh 6 BHK 3569 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 43 Lakh 6 BHK 3568 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 43 Lakh 6 BHK 3567 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 43 Lakh 6 BHK 3565 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 43 Lakh 6 BHK 3566 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 43 Lakh 6 BHK 3564 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 43 Lakh 6 BHK 3562 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 43 Lakh 6 BHK 3563 sq ft villa house plans
Umrangso 85 Lakh 6 BHK 7045 sq ft villa house plans
Umrangso 85 Lakh 6 BHK 7047 sq ft villa house plans
Umrangso 85 Lakh 6 BHK 7046 sq ft villa house plans
Umrangso 51 Lakh 6 BHK 4253 sq ft villa house plans
Umrangso 51 Lakh 6 BHK 4251 sq ft villa house plans
Umrangso 51 Lakh 6 BHK 4252 sq ft villa house plans
Umrangso 51 Lakh 6 BHK 4250 sq ft villa house plans
Umrangso 85 Lakh 6 BHK 7044 sq ft villa house plans
Umrangso 43 Lakh 6 BHK 3569 sq ft villa house plans
Umrangso 43 Lakh 6 BHK 3568 sq ft villa house plans
Umrangso 43 Lakh 6 BHK 3567 sq ft villa house plans
Umrangso 43 Lakh 6 BHK 3565 sq ft villa house plans
Umrangso 43 Lakh 6 BHK 3566 sq ft villa house plans
Umrangso 43 Lakh 6 BHK 3564 sq ft villa house plans
Umrangso 43 Lakh 6 BHK 3562 sq ft villa house plans
Umrangso 43 Lakh 6 BHK 3563 sq ft villa house plans
Udalguri 85 Lakh 6 BHK 7045 sq ft villa house plans
Udalguri 85 Lakh 6 BHK 7047 sq ft villa house plans
Udalguri 85 Lakh 6 BHK 7046 sq ft villa house plans
Udalguri 51 Lakh 6 BHK 4253 sq ft villa house plans
Udalguri 51 Lakh 6 BHK 4251 sq ft villa house plans
Udalguri 51 Lakh 6 BHK 4252 sq ft villa house plans
Udalguri 51 Lakh 6 BHK 4250 sq ft villa house plans