5bhk

Uttar Krishnapur Part I 26 Lakh 5 BHK 2189 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 42 Lakh 5 BHK 3487 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 26 Lakh 5 BHK 2188 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 45 Lakh 5 BHK 3780 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 26 Lakh 5 BHK 2187 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 45 Lakh 5 BHK 3781 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 26 Lakh 5 BHK 2186 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 46 Lakh 5 BHK 3811 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 26 Lakh 5 BHK 2185 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 46 Lakh 5 BHK 3812 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 26 Lakh 5 BHK 2184 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 46 Lakh 5 BHK 3813 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 26 Lakh 5 BHK 2182 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 46 Lakh 5 BHK 3810 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 26 Lakh 5 BHK 2180 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 91 Lakh 5 BHK 7575 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 37 Lakh 5 BHK 3092 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 37 Lakh 5 BHK 3091 sq ft villa house plans
Umrangso 28 Lakh 4 BHK 2365 sq ft villa house plans
Umrangso 28 Lakh 4 BHK 2366 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 22 Lakh 5 BHK 1816 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 22 Lakh 5 BHK 1817 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 22 Lakh 5 BHK 1818 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 22 Lakh 5 BHK 1819 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 40 Lakh 5 BHK 3334 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 40 Lakh 5 BHK 3336 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 40 Lakh 5 BHK 3335 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 37 Lakh 5 BHK 3094 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 37 Lakh 5 BHK 3093 sq ft villa house plans
Umrangso 44 Lakh 5 BHK 3633 sq ft villa house plans
Umrangso 91 Lakh 5 BHK 7574 sq ft villa house plans
Umrangso 46 Lakh 5 BHK 3855 sq ft villa house plans
Umrangso 44 Lakh 5 BHK 3635 sq ft villa house plans
Umrangso 51 Lakh 5 BHK 4261 sq ft villa house plans
Umrangso 30 Lakh 5 BHK 2493 sq ft villa house plans
Umrangso 44 Lakh 5 BHK 3636 sq ft villa house plans
Umrangso 51 Lakh 5 BHK 4264 sq ft villa house plans
Umrangso 30 Lakh 5 BHK 2492 sq ft villa house plans
Umrangso 42 Lakh 5 BHK 3485 sq ft villa house plans