3bhk

Gajapathinagaram 26 Lakh 4 BHK 2143 sq ft villa house plans
Gajapathinagaram 27 Lakh 4 BHK 2210 sq ft villa house plans
Gajapathinagaram 21 Lakh 3 BHK 1768 sq ft villa house plans
Gajapathinagaram 16 Lakh 3 BHK 1306 sq ft villa house plans
Gajapathinagaram 16 Lakh 3 BHK 1305 sq ft villa house plans
Gajapathinagaram 21 Lakh 3 BHK 1767 sq ft villa house plans
Gajapathinagaram 16 Lakh 3 BHK 1303 sq ft villa house plans
Gajapathinagaram 17 Lakh 3 BHK 1567 sq ft villa house plans
Gajapathinagaram 32 Lakh 5 BHK 2663 sq ft villa house plans
Gajapathinagaram 32 Lakh 5 BHK 2661 sq ft villa house plans
Gajapathinagaram 32 Lakh 5 BHK 2664 sq ft villa house plans
Gajapathinagaram 32 Lakh 5 BHK 2662 sq ft villa house plans
Gajapathinagaram 32 Lakh 5 BHK 2667 sq ft villa house plans
Gajapathinagaram 32 Lakh 5 BHK 2668 sq ft villa house plans
Gajapathinagaram 32 Lakh 5 BHK 2666 sq ft villa house plans
Gajapathinagaram 32 Lakh 5 BHK 2660 sq ft villa house plans
Gajapathinagaram 32 Lakh 5 BHK 2671 sq ft villa house plans
Gajapathinagaram 32 Lakh 5 BHK 2665 sq ft villa house plans
Gajapathinagaram 32 Lakh 5 BHK 2669 sq ft villa house plans
Gadwal 15 Lakh 3 BHK 1289 sq ft villa house plans
Gadwal 20 Lakh 3 BHK 1672 sq ft villa house plans
Gadwal 20 Lakh 3 BHK 1674 sq ft villa house plans
Gadwal 20 Lakh 3 BHK 1673 sq ft villa house plans
Gadwal 20 Lakh 3 BHK 1675 sq ft villa house plans
Gadwal 18 Lakh 3 BHK 1490 sq ft villa house plans
Gadwal 20 Lakh 3 BHK 1676 sq ft villa house plans
Gadwal 18 Lakh 3 BHK 1491 sq ft villa house plans
Gadwal 20 Lakh 3 BHK 1677 sq ft villa house plans
Gadwal 18 Lakh 3 BHK 1492 sq ft villa house plans
Gadwal 20 Lakh 3 BHK 1678 sq ft villa house plans
Gadwal 18 Lakh 3 BHK 1493 sq ft villa house plans
Gadwal 16 Lakh 3 BHK 1304 sq ft villa house plans architecture design
Gadwal 20 Lakh 3 BHK 1695 sq ft villa house plans
Gadwal 20 Lakh 3 BHK 1693 sq ft villa house plans
Gadwal 20 Lakh 3 BHK 1694 sq ft villa house plans
Gadwal 20 Lakh 3 BHK 1696 sq ft villa house plans architecture design
Gadwal 15 Lakh 3 BHK 1286 sq ft villa house plans
Gadwal 15 Lakh 3 BHK 1287 sq ft villa house plans
Gadwal 15 Lakh 3 BHK 1288 sq ft villa house plans