3bhk

Uttar Krishnapur Part I 32 Lakh 5 BHK 2662 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 26 Lakh 3 BHK 2178 sq ft villa house plans
Umrangso 21 Lakh 3 BHK 1713 sq ft villa house plans
Umrangso 20 Lakh 3 BHK 1675 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 17 Lakh 3 BHK 1567 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 26 Lakh 3 BHK 2179 sq ft villa house plans
Umrangso 18 Lakh 3 BHK 1502 sq ft villa house plans
Umrangso 18 Lakh 3 BHK 1490 sq ft villa house plans
Umrangso 20 Lakh 3 BHK 1676 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 21 Lakh 3 BHK 1768 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 26 Lakh 3 BHK 2175 sq ft villa house plans
Umrangso 17 Lakh 3 BHK 1560 sq ft villa house plans
Umrangso 18 Lakh 3 BHK 1491 sq ft villa house plans
Umrangso 20 Lakh 3 BHK 1677 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 16 Lakh 3 BHK 1306 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 26 Lakh 3 BHK 2177 sq ft villa house plans
Umrangso 17 Lakh 3 BHK 1561 sq ft villa house plans
Umrangso 18 Lakh 3 BHK 1492 sq ft villa house plans
Umrangso 20 Lakh 3 BHK 1678 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 16 Lakh 3 BHK 1305 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 26 Lakh 3 BHK 2176 sq ft villa house plans
Umrangso 17 Lakh 3 BHK 1565 sq ft villa house plans
Umrangso 18 Lakh 3 BHK 1493 sq ft villa house plans
Umrangso 16 Lakh 3 BHK 1304 sq ft villa house plans architecture design
Uttar Krishnapur Part I 21 Lakh 3 BHK 1767 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 26 Lakh 3 BHK 2174 sq ft villa house plans
Umrangso 20 Lakh 3 BHK 1697 sq ft villa house plans
Umrangso 22 Lakh 3 BHK 1846 sq ft villa house plans
Umrangso 20 Lakh 3 BHK 1698 sq ft villa house plans
Umrangso 22 Lakh 3 BHK 1848 sq ft villa house plans
Umrangso 20 Lakh 3 BHK 1695 sq ft villa house plans
Umrangso 22 Lakh 3 BHK 1849 sq ft villa house plans
Umrangso 22 Lakh 3 BHK 1866 sq ft villa house plans
Umrangso 21 Lakh 3 BHK 1724 sq ft villa house plans
Umrangso 22 Lakh 3 BHK 1865 sq ft villa house plans
Umrangso 21 Lakh 3 BHK 1725 sq ft villa house plans
Umrangso 22 Lakh 3 BHK 1868 sq ft villa house plans
Umrangso 21 Lakh 3 BHK 1726 sq ft villa house plans
Umrangso 22 Lakh 3 BHK 1867 sq ft villa house plans