3bhk

Uttar Krishnapur Part I 21 Lakh 3 BHK 1769 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 26 Lakh 3 BHK 2170 sq ft villa house plans
Umrangso 17 Lakh 3 BHK 1564 sq ft villa house plans
Umrangso 20 Lakh 3 BHK 1694 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 32 Lakh 5 BHK 2666 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 21 Lakh 3 BHK 1766 sq ft villa house plans
Umrangso 17 Lakh 3 BHK 1563 sq ft villa house plans
Umrangso 20 Lakh 3 BHK 1696 sq ft villa house plans architecture design
Uttar Krishnapur Part I 32 Lakh 5 BHK 2660 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 26 Lakh 4 BHK 2146 sq ft villa house plans
Umrangso 19 Lakh 3 BHK 1606 sq ft villa house plans
Umrangso 15 Lakh 3 BHK 1286 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 32 Lakh 5 BHK 2671 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 26 Lakh 4 BHK 2145 sq ft villa house plans
Umrangso 19 Lakh 3 BHK 1604 sq ft villa house plans
Umrangso 15 Lakh 3 BHK 1287 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 32 Lakh 5 BHK 2665 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 26 Lakh 4 BHK 2144 sq ft villa house plans
Umrangso 19 Lakh 3 BHK 1605 sq ft villa house plans
Umrangso 15 Lakh 3 BHK 1288 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 32 Lakh 5 BHK 2669 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 26 Lakh 4 BHK 2143 sq ft villa house plans
Umrangso 19 Lakh 3 BHK 1607 sq ft villa house plans
Umrangso 15 Lakh 3 BHK 1289 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 32 Lakh 5 BHK 2663 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 26 Lakh 4 BHK 2142 sq ft villa house plans
Umrangso 20 Lakh 3 BHK 1627 sq ft villa house plans
Umrangso 21 Lakh 3 BHK 1722 sq ft villa house plans
Umrangso 22 Lakh 3 BHK 1818 sq ft villa house plans
Umrangso 20 Lakh 3 BHK 1625 sq ft villa house plans
Umrangso 18 Lakh 3 BHK 1503 sq ft villa house plans
Umrangso 22 Lakh 3 BHK 1819 sq ft villa house plans
Umrangso 20 Lakh 3 BHK 1628 sq ft villa house plans
Umrangso 18 Lakh 3 BHK 1500 sq ft villa house plans
Umrangso 22 Lakh 3 BHK 1817 sq ft villa house plans
Umrangso 15 Lakh 3 BHK 1234 sq ft villa house plans
Umrangso 18 Lakh 3 BHK 1501 sq ft villa house plans
Umrangso 22 Lakh 3 BHK 1816 sq ft villa house plans
Umrangso 15 Lakh 3 BHK 1235 sq ft villa house plans