3bhk

Uttar Krishnapur Part I 26 Lakh 4 BHK 2143 sq ft villa house plans
Umrangso 19 Lakh 3 BHK 1607 sq ft villa house plans
Umrangso 15 Lakh 3 BHK 1289 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 32 Lakh 5 BHK 2663 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 26 Lakh 4 BHK 2142 sq ft villa house plans
Umrangso 21 Lakh 3 BHK 1710 sq ft villa house plans
Umrangso 20 Lakh 3 BHK 1672 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 32 Lakh 5 BHK 2661 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 26 Lakh 4 BHK 2141 sq ft villa house plans
Umrangso 21 Lakh 3 BHK 1711 sq ft villa house plans
Umrangso 20 Lakh 3 BHK 1674 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 32 Lakh 5 BHK 2664 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 26 Lakh 3 BHK 2172 sq ft villa house plans
Umrangso 21 Lakh 3 BHK 1712 sq ft villa house plans
Umrangso 20 Lakh 3 BHK 1673 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 32 Lakh 5 BHK 2662 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 26 Lakh 3 BHK 2178 sq ft villa house plans
Umrangso 21 Lakh 3 BHK 1713 sq ft villa house plans
Umrangso 20 Lakh 3 BHK 1675 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 17 Lakh 3 BHK 1567 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 26 Lakh 3 BHK 2179 sq ft villa house plans
Umrangso 18 Lakh 3 BHK 1502 sq ft villa house plans
Umrangso 18 Lakh 3 BHK 1490 sq ft villa house plans
Umrangso 20 Lakh 3 BHK 1676 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 21 Lakh 3 BHK 1768 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 26 Lakh 3 BHK 2175 sq ft villa house plans
Umrangso 34 Lakh 3 BHK 2854 sq ft villa house plans
Umrangso 15 Lakh 3 BHK 1237 sq ft villa house plans
Umrangso 34 Lakh 3 BHK 2853 sq ft villa house plans
Umrangso 15 Lakh 3 BHK 1236 sq ft villa house plans
Umrangso 20 Lakh 3 BHK 1696 sq ft villa house plans
Umrangso 22 Lakh 3 BHK 1847 sq ft villa house plans
Umrangso 20 Lakh 3 BHK 1697 sq ft villa house plans
Umrangso 22 Lakh 3 BHK 1846 sq ft villa house plans
Umrangso 20 Lakh 3 BHK 1698 sq ft villa house plans
Umrangso 22 Lakh 3 BHK 1848 sq ft villa house plans
Umrangso 20 Lakh 3 BHK 1695 sq ft villa house plans
Umrangso 22 Lakh 3 BHK 1849 sq ft villa house plans
Umrangso 22 Lakh 3 BHK 1866 sq ft villa house plans