3bhk

Chakradharpur 15 Lakh 3 BHK 1236 sq ft villa house plans
Tekari 16 Lakh 3 BHK 1309 sq ft villa house plans
Tekari 16 Lakh 3 BHK 1306 sq ft villa house plans
Tekari 16 Lakh 3 BHK 1307 sq ft villa house plans
Chakradharpur 20 Lakh 3 BHK 1628 sq ft villa house plans
Chakradharpur 20 Lakh 3 BHK 1626 sq ft villa house plans
Chakradharpur 20 Lakh 3 BHK 1627 sq ft villa house plans
Chakradharpur 20 Lakh 3 BHK 1625 sq ft villa house plans
Tekari 16 Lakh 3 BHK 1355 sq ft villa house plans
Tekari 16 Lakh 3 BHK 1354 sq ft villa house plans
Tekari 16 Lakh 3 BHK 1352 sq ft villa house plans
Tekari 16 Lakh 3 BHK 1353 sq ft villa house plans
Tekari 16 Lakh 3 BHK 1351 sq ft villa house plans
Tekari 16 Lakh 3 BHK 1350 sq ft villa house plans
Tekari 26 Lakh 3 BHK 2173 sq ft villa house plans
Chakradharpur 20 Lakh 3 BHK 1695 sq ft villa house plans
Tekari 26 Lakh 3 BHK 2170 sq ft villa house plans
Chakradharpur 22 Lakh 3 BHK 1866 sq ft villa house plans
Tekari 26 Lakh 3 BHK 2171 sq ft villa house plans
Chakradharpur 22 Lakh 3 BHK 1865 sq ft villa house plans
Tekari 27 Lakh 4 BHK 2213 sq ft villa house plans
Chakradharpur 22 Lakh 3 BHK 1868 sq ft villa house plans
Tekari 27 Lakh 4 BHK 2212 sq ft villa house plans
Chakradharpur 22 Lakh 3 BHK 1867 sq ft villa house plans
Tekari 27 Lakh 4 BHK 2211 sq ft villa house plans
Tekari 27 Lakh 4 BHK 2210 sq ft villa house plans
Tekari 26 Lakh 3 BHK 2172 sq ft villa house plans
Tekari 26 Lakh 3 BHK 2178 sq ft villa house plans
Tekari 26 Lakh 3 BHK 2179 sq ft villa house plans
Tekari 26 Lakh 3 BHK 2175 sq ft villa house plans
Tekari 26 Lakh 3 BHK 2177 sq ft villa house plans
Chakradharpur 20 Lakh 3 BHK 1696 sq ft villa house plans
Tekari 26 Lakh 3 BHK 2176 sq ft villa house plans
Chakradharpur 20 Lakh 3 BHK 1697 sq ft villa house plans
Tekari 26 Lakh 3 BHK 2174 sq ft villa house plans
Chakradharpur 20 Lakh 3 BHK 1698 sq ft villa house plans
Tekari 26 Lakh 4 BHK 2146 sq ft villa house plans
Tekari 26 Lakh 4 BHK 2145 sq ft villa house plans
Tekari 26 Lakh 4 BHK 2144 sq ft villa house plans