3bhk

Uttar Krishnapur Part I 17 Lakh 3 BHK 1565 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 18 Lakh 3 BHK 1493 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 20 Lakh 3 BHK 1697 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 22 Lakh 3 BHK 1846 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 17 Lakh 3 BHK 1566 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 20 Lakh 3 BHK 1693 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 20 Lakh 3 BHK 1698 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 22 Lakh 3 BHK 1848 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 17 Lakh 3 BHK 1562 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 20 Lakh 3 BHK 1694 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 20 Lakh 3 BHK 1695 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 22 Lakh 3 BHK 1849 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 17 Lakh 3 BHK 1564 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 20 Lakh 3 BHK 1696 sq ft villa house plans architecture design
Uttar Krishnapur Part I 22 Lakh 3 BHK 1866 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 21 Lakh 3 BHK 1724 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 17 Lakh 3 BHK 1563 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 15 Lakh 3 BHK 1286 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 22 Lakh 3 BHK 1865 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 21 Lakh 3 BHK 1725 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 19 Lakh 3 BHK 1606 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 15 Lakh 3 BHK 1287 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 22 Lakh 3 BHK 1868 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 21 Lakh 3 BHK 1726 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 19 Lakh 3 BHK 1604 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 15 Lakh 3 BHK 1288 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 22 Lakh 3 BHK 1867 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 21 Lakh 3 BHK 1723 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 19 Lakh 3 BHK 1605 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 15 Lakh 3 BHK 1289 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 20 Lakh 3 BHK 1626 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 21 Lakh 3 BHK 1721 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 19 Lakh 3 BHK 1607 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 20 Lakh 3 BHK 1672 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 26 Lakh 3 BHK 2171 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 24 Lakh 4 BHK 1969 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 32 Lakh 3 BHK 2626 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 27 Lakh 4 BHK 2213 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 24 Lakh 4 BHK 1968 sq ft villa house plans