3bhk

Uttar Krishnapur Part I 19 Lakh 3 BHK 1604 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 15 Lakh 3 BHK 1288 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 22 Lakh 3 BHK 1867 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 21 Lakh 3 BHK 1723 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 19 Lakh 3 BHK 1605 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 15 Lakh 3 BHK 1289 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 20 Lakh 3 BHK 1626 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 21 Lakh 3 BHK 1721 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 19 Lakh 3 BHK 1607 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 20 Lakh 3 BHK 1672 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 20 Lakh 3 BHK 1627 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 21 Lakh 3 BHK 1722 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 21 Lakh 3 BHK 1710 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 20 Lakh 3 BHK 1674 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 20 Lakh 3 BHK 1625 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 18 Lakh 3 BHK 1503 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 21 Lakh 3 BHK 1711 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 20 Lakh 3 BHK 1673 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 20 Lakh 3 BHK 1628 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 18 Lakh 3 BHK 1500 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 21 Lakh 3 BHK 1712 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 20 Lakh 3 BHK 1675 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 15 Lakh 3 BHK 1234 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 18 Lakh 3 BHK 1501 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 21 Lakh 3 BHK 1713 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 20 Lakh 3 BHK 1676 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 15 Lakh 3 BHK 1235 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 18 Lakh 3 BHK 1502 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 18 Lakh 3 BHK 1490 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 20 Lakh 3 BHK 1677 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 15 Lakh 3 BHK 1237 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 17 Lakh 3 BHK 1560 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 18 Lakh 3 BHK 1491 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 20 Lakh 3 BHK 1678 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 16 Lakh 3 BHK 1354 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 24 Lakh 4 BHK 1962 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 34 Lakh 3 BHK 2853 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 16 Lakh 3 BHK 1352 sq ft villa house plans
Uttar Krishnapur Part I 39 Lakh 3 BHK 3224 sq ft villa house plans