പുതിയ വീട്  കോഴിക്കോട് 1430 സ്‌ക്വയർ ഫീറ്റ് 3 ബെഡ്‌റൂം വില്ല കൊട്ടൂപ്പാടം കക്കോടി പ്രീ മെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ

Real Estate | Foyer | Electrical | Plumbing | Lights | flooring | Paint

പുതിയ വീട്  കോഴിക്കോട് 1430 സ്‌ക്വയർ ഫീറ്റ് 3 ബെഡ്‌റൂം വില്ല കൊട്ടൂപ്പാടം കക്കോടി പ്രീ മെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ

  • 9.5 km to Calicut city Bus stand
  • area : 1430 sq ft + 180 sq ft sheeted area
  • No of of bedrooms : 3 Bedroom
  • Land : 4.5 cents
  • Location : Kottupadam , Near Gov Pre matric Hostel Kakkodi for Girls
  • Price : 54 Lakh (Negotiable)
  • Contact : +91 77368 40166

Villa Location

 

Bedrooms : 3 Bedroom

Bathrooms : 3

Sitout , living room , Hall , Kitchen and work area .

Water : Open well

400 m from Kakkodi Government Higher Secondary School (Please check the House for sale Map)

Approximate 2 Km from Chrukulam Bus stand (Please check the House for sale Map)

Asking Price : 54 Lakh (Negotiable)

For Home visit and site visit please contact : 77368 40166

About Us

Homeinner

About

Homeinner Cssinfos Technologies LLP Ayancheri Po Vadakara Calicut Kerala


Trending articles submitted by Homeinner

Readymade house plans

Homeinner Membership

 Readymade Floor plans

Amazing collection of exotic 3D views and its floor plan in pre packed to ready for delivery . Started the concept first in India .

New Home design

Order customised home designs from Homeinner designers at affordable price or select from other community home designers.

Home Construction Service

Order Design and Build service from Homeinner or other community construction service providers . 

Home Interior Service

Order Design and Build service from Homeinner or other community Interior service providers .