4bhk

Bashohli 36 Lakh 4 BHK 2999 sq ft villa house plans
Bashohli 36 Lakh 4 BHK 2998 sq ft villa house plans
Bashohli 36 Lakh 4 BHK 2997 sq ft villa house plans
Bashohli 36 Lakh 4 BHK 2996 sq ft villa house plans
Bashohli 29 Lakh 4 BHK 2421 sq ft villa house plans
Bari Brahmana 44 Lakh 4 BHK 3686 sq ft villa house plans
Bari Brahmana 44 Lakh 4 BHK 3684 sq ft villa house plans
Bari Brahmana 44 Lakh 4 BHK 3685 sq ft villa house plans
Bari Brahmana 32 Lakh 4 BHK 2697 sq ft villa house plans
Bashohli 31 Lakh 4 BHK 2604 sq ft villa house plans
Bashohli 31 Lakh 4 BHK 2603 sq ft villa house plans
Bashohli 31 Lakh 4 BHK 2605 sq ft villa house plans
Bashohli 25 Lakh 4 BHK 2058 sq ft villa house plans
Bashohli 25 Lakh 4 BHK 2057 sq ft villa house plans
Bashohli 25 Lakh 4 BHK 2056 sq ft villa house plans
Bashohli 25 Lakh 4 BHK 2055 sq ft villa house plans
Bari Brahmana 44 Lakh 4 BHK 3687 sq ft villa house plans
Bari Brahmana 21 Lakh 4 BHK 1742 sq ft villa house plans
Bari Brahmana 21 Lakh 4 BHK 1741 sq ft villa house plans
Bari Brahmana 21 Lakh 4 BHK 1740 sq ft villa house plans
Bari Brahmana 21 Lakh 4 BHK 1743 sq ft villa house plans
Bari Brahmana 44 Lakh 4 BHK 3689 sq ft villa house plans
Bari Brahmana 44 Lakh 4 BHK 3688 sq ft villa house plans
Bari Brahmana 28 Lakh 4 BHK 2333 sq ft villa house plans
Bari Brahmana 28 Lakh 4 BHK 2334 sq ft villa house plans
Bari Brahmana 28 Lakh 4 BHK 2335 sq ft villa house plans
Bari Brahmana 27 Lakh 4 BHK 2218 sq ft villa house plans
Bari Brahmana 27 Lakh 4 BHK 2219 sq ft villa house plans
Bari Brahmana 25 Lakh 4 BHK 2120 sq ft villa house plans
Bari Brahmana 25 Lakh 4 BHK 2121 sq ft villa house plans
Bari Brahmana 25 Lakh 4 BHK 2122 sq ft villa house plans
Bari Brahmana 25 Lakh 4 BHK 2123 sq ft villa house plans
Bari Brahmana 44 Lakh 4 BHK 3671 sq ft villa house plans
Bari Brahmana 44 Lakh 4 BHK 3673 sq ft villa house plans
Bari Brahmana 30 Lakh 4 BHK 2485 sq ft villa house plans
Bari Brahmana 30 Lakh 4 BHK 2486 sq ft villa house plans
Bari Brahmana 30 Lakh 4 BHK 2487 sq ft villa house plans
Bari Brahmana 30 Lakh 4 BHK 2488 sq ft villa house plans
Bari Brahmana 39 Lakh 4 BHK 3272 sq ft villa house plans