4bhk

Samastipur 43 Lakh 5 BHK 3624 sq ft villa house plans
Barughutu 44 Lakh 4 BHK 3673 sq ft villa house plans
Samastipur 43 Lakh 5 BHK 3625 sq ft villa house plans
Barughutu 30 Lakh 4 BHK 2485 sq ft villa house plans
Samastipur 43 Lakh 5 BHK 3629 sq ft villa house plans
Barughutu 30 Lakh 4 BHK 2486 sq ft villa house plans
Samastipur 18 Lakh 4 BHK 1516 sq ft villa house plans
Samastipur 43 Lakh 5 BHK 3628 sq ft villa house plans
Barughutu 30 Lakh 4 BHK 2487 sq ft villa house plans
Samastipur 18 Lakh 4 BHK 1515 sq ft villa house plans
Samastipur 43 Lakh 5 BHK 3627 sq ft villa house plans
Barughutu 30 Lakh 4 BHK 2488 sq ft villa house plans
Samastipur 32 Lakh 4 BHK 2697 sq ft villa house plans
Samastipur 43 Lakh 5 BHK 3626 sq ft villa house plans
Barughutu 39 Lakh 4 BHK 3272 sq ft villa house plans
Samastipur 32 Lakh 4 BHK 2695 sq ft villa house plans
Samastipur 43 Lakh 5 BHK 3622 sq ft villa house plans
Barughutu 39 Lakh 4 BHK 3271 sq ft villa house plans
Samastipur 32 Lakh 4 BHK 2692 sq ft villa house plans
Samastipur 43 Lakh 5 BHK 3623 sq ft villa house plans
Barughutu 24 Lakh 4 BHK 2037 sq ft villa house plans
Samastipur 38 Lakh 4 BHK 3126 sq ft villa house plans
Samastipur 38 Lakh 4 BHK 3128 sq ft villa house plans
Samastipur 38 Lakh 4 BHK 3125 sq ft villa house plans
Samastipur 22 Lakh 4 BHK 1806 sq ft villa house plans
Samastipur 22 Lakh 4 BHK 1805 sq ft villa house plans
Samastipur 22 Lakh 4 BHK 1804 sq ft villa house plans
Samastipur 22 Lakh 4 BHK 1807 sq ft villa house plans
Samastipur 18 Lakh 4 BHK 1517 sq ft villa house plans
Samastipur 18 Lakh 4 BHK 1518 sq ft villa house plans
Barughutu 23 Lakh 4 BHK 1933 sq ft villa house plans
Barughutu 23 Lakh 4 BHK 1936 sq ft villa house plans
Samastipur 38 Lakh 4 BHK 3127 sq ft villa house plans
Samastipur 38 Lakh 4 BHK 3186 sq ft villa house plans
Samastipur 38 Lakh 4 BHK 3185 sq ft villa house plans
Samastipur 38 Lakh 4 BHK 3184 sq ft villa house plans
Barughutu 36 Lakh 4 BHK 2961 sq ft villa house plans
Barughutu 36 Lakh 4 BHK 2960 sq ft villa house plans
Barughutu 36 Lakh 4 BHK 2963 sq ft villa house plans