4bhk

Karalam 44 Lakh 4 BHK 3672 sq ft villa house plans
Karalam 25 Lakh 4 BHK 2120 sq ft villa house plans
Karalam 38 Lakh 4 BHK 3126 sq ft villa house plans
Karalam 32 Lakh 4 BHK 2691 sq ft villa house plans
Karalam 30 Lakh 4 BHK 2490 sq ft villa house plans
Karalam 21 Lakh 4 BHK 1733 sq ft villa house plans
Karalam 29 Lakh 4 BHK 2437 sq ft villa house plans
Karalam 24 Lakh 4 BHK 2036 sq ft villa house plans
Karalam 28 Lakh 4 BHK 2368 sq ft villa house plans
Karalam 23 Lakh 4 BHK 1895 sq ft villa house plans
Karalam 25 Lakh 4 BHK 2057 sq ft villa house plans
Karalam 29 Lakh 4 BHK 2453 sq ft villa house plans
Karalam 44 Lakh 4 BHK 3670 sq ft villa house plans
Karalam 38 Lakh 4 BHK 3128 sq ft villa house plans
Karalam 32 Lakh 4 BHK 2690 sq ft villa house plans
Karalam 30 Lakh 4 BHK 2484 sq ft villa house plans
Karalam 21 Lakh 4 BHK 1731 sq ft villa house plans
Karalam 29 Lakh 4 BHK 2436 sq ft villa house plans
Karalam 39 Lakh 4 BHK 3227 sq ft villa house plans
Karalam 44 Lakh 4 BHK 3683 sq ft villa house plans
Karalam 47 Lakh 4 BHK 3936 sq ft villa house plans
Karalam 20 Lakh 4 BHK 1697 sq ft villa house plans
Karalam 25 Lakh 4 BHK 2064 sq ft villa house plans
Karalam 44 Lakh 4 BHK 3671 sq ft villa house plans
Karalam 38 Lakh 4 BHK 3125 sq ft villa house plans
Karalam 49 Lakh 8 BHK 4106 sq ft villa house plans
Karalam 30 Lakh 4 BHK 2487 sq ft villa house plans
Karalam 21 Lakh 4 BHK 1732 sq ft villa house plans
Karalam 29 Lakh 4 BHK 2435 sq ft villa house plans
Karalam 39 Lakh 4 BHK 3228 sq ft villa house plans
Karalam 44 Lakh 4 BHK 3680 sq ft villa house plans
Karalam 47 Lakh 4 BHK 3935 sq ft villa house plans
Karalam 20 Lakh 4 BHK 1698 sq ft villa house plans
Karalam 25 Lakh 4 BHK 2063 sq ft villa house plans
Karalam 44 Lakh 4 BHK 3673 sq ft villa house plans
Karalam 22 Lakh 4 BHK 1806 sq ft villa house plans
Karalam 49 Lakh 8 BHK 4105 sq ft villa house plans
Karalam 30 Lakh 4 BHK 2482 sq ft villa house plans
Karalam 21 Lakh 4 BHK 1730 sq ft villa house plans