3bhk

Karavaloor 16 Lakh 3 BHK 1308 sq ft villa house plans
Karavaloor 32 Lakh 3 BHK 2628 sq ft villa house plans
Edamulakkal 18 Lakh 3 BHK 1493 sq ft villa house plans
Karavaloor 32 Lakh 5 BHK 2668 sq ft villa house plans
Karavaloor 21 Lakh 3 BHK 1769 sq ft villa house plans
Karavaloor 26 Lakh 3 BHK 2170 sq ft villa house plans
Edamulakkal 20 Lakh 3 BHK 1695 sq ft villa house plans
Karavaloor 32 Lakh 5 BHK 2666 sq ft villa house plans
Karavaloor 21 Lakh 3 BHK 1766 sq ft villa house plans
Karavaloor 26 Lakh 3 BHK 2171 sq ft villa house plans
Edamulakkal 20 Lakh 3 BHK 1693 sq ft villa house plans
Karavaloor 32 Lakh 5 BHK 2660 sq ft villa house plans
Karavaloor 26 Lakh 4 BHK 2146 sq ft villa house plans
Karavaloor 27 Lakh 4 BHK 2213 sq ft villa house plans
Edamulakkal 20 Lakh 3 BHK 1694 sq ft villa house plans
Karavaloor 32 Lakh 5 BHK 2671 sq ft villa house plans
Karavaloor 26 Lakh 4 BHK 2145 sq ft villa house plans
Karavaloor 27 Lakh 4 BHK 2212 sq ft villa house plans
Edamulakkal 15 Lakh 3 BHK 1286 sq ft villa house plans
Karavaloor 32 Lakh 5 BHK 2665 sq ft villa house plans
Karavaloor 26 Lakh 4 BHK 2144 sq ft villa house plans
Karavaloor 27 Lakh 4 BHK 2211 sq ft villa house plans
Edamulakkal 15 Lakh 3 BHK 1287 sq ft villa house plans
Karavaloor 32 Lakh 5 BHK 2669 sq ft villa house plans
Karavaloor 26 Lakh 4 BHK 2143 sq ft villa house plans
Karavaloor 27 Lakh 4 BHK 2210 sq ft villa house plans
Edamulakkal 15 Lakh 3 BHK 1288 sq ft villa house plans
Karavaloor 32 Lakh 5 BHK 2663 sq ft villa house plans
Karavaloor 26 Lakh 4 BHK 2142 sq ft villa house plans
Karavaloor 16 Lakh 3 BHK 1355 sq ft villa house plans
Edamulakkal 15 Lakh 3 BHK 1289 sq ft villa house plans
Karavaloor 32 Lakh 5 BHK 2661 sq ft villa house plans
Karavaloor 26 Lakh 4 BHK 2141 sq ft villa house plans
Karavaloor 16 Lakh 3 BHK 1354 sq ft villa house plans
Edamulakkal 20 Lakh 3 BHK 1672 sq ft villa house plans
Karavaloor 32 Lakh 5 BHK 2664 sq ft villa house plans
Karavaloor 26 Lakh 3 BHK 2172 sq ft villa house plans
Karavaloor 16 Lakh 3 BHK 1352 sq ft villa house plans
Edamulakkal 20 Lakh 3 BHK 1674 sq ft villa house plans