3bhk

Velliyamattom 20 Lakh 3 BHK 1627 sq ft villa house plans
Velliyamattom 21 Lakh 3 BHK 1722 sq ft villa house plans
Velliyamattom 21 Lakh 3 BHK 1710 sq ft villa house plans
Velliyamattom 20 Lakh 3 BHK 1625 sq ft villa house plans
Velliyamattom 18 Lakh 3 BHK 1503 sq ft villa house plans
Velliyamattom 21 Lakh 3 BHK 1711 sq ft villa house plans
Velliyamattom 20 Lakh 3 BHK 1628 sq ft villa house plans
Velliyamattom 18 Lakh 3 BHK 1500 sq ft villa house plans
Velliyamattom 21 Lakh 3 BHK 1712 sq ft villa house plans
Velliyamattom 15 Lakh 3 BHK 1234 sq ft villa house plans
Velliyamattom 18 Lakh 3 BHK 1501 sq ft villa house plans
Velliyamattom 21 Lakh 3 BHK 1713 sq ft villa house plans
Velliyamattom 15 Lakh 3 BHK 1235 sq ft villa house plans
Velliyamattom 18 Lakh 3 BHK 1502 sq ft villa house plans
Velliyamattom 18 Lakh 3 BHK 1490 sq ft villa house plans
Velliyamattom 15 Lakh 3 BHK 1237 sq ft villa house plans
Velliyamattom 17 Lakh 3 BHK 1560 sq ft villa house plans
Velliyamattom 18 Lakh 3 BHK 1491 sq ft villa house plans
Velliyamattom 24 Lakh 4 BHK 1962 sq ft villa house plans
Velliyamattom 34 Lakh 3 BHK 2853 sq ft villa house plans
Velliyamattom 39 Lakh 3 BHK 3224 sq ft villa house plans
Velliyamattom 20 Lakh 3 BHK 1696 sq ft villa house plans
Velliyamattom 39 Lakh 3 BHK 3225 sq ft villa house plans
Velliyamattom 20 Lakh 3 BHK 1697 sq ft villa house plans
Velliyamattom 39 Lakh 3 BHK 3229 sq ft villa house plans
Velliyamattom 20 Lakh 3 BHK 1698 sq ft villa house plans
Velliyamattom 39 Lakh 3 BHK 3228 sq ft villa house plans
Velliyamattom 20 Lakh 3 BHK 1695 sq ft villa house plans
Velliyamattom 39 Lakh 3 BHK 3227 sq ft villa house plans
Velliyamattom 39 Lakh 3 BHK 3226 sq ft villa house plans
Velliyamattom 32 Lakh 3 BHK 2629 sq ft villa house plans
Velliyamattom 32 Lakh 3 BHK 2628 sq ft villa house plans
Velliyamattom 24 Lakh 4 BHK 1967 sq ft villa house plans
Velliyamattom 32 Lakh 3 BHK 2627 sq ft villa house plans
Velliyamattom 24 Lakh 4 BHK 1969 sq ft villa house plans
Velliyamattom 32 Lakh 3 BHK 2626 sq ft villa house plans
Velliyamattom 24 Lakh 4 BHK 1968 sq ft villa house plans
Velliyamattom 22 Lakh 3 BHK 1818 sq ft villa house plans
Velliyamattom 24 Lakh 4 BHK 1966 sq ft villa house plans