3bhk

Kharaghoda 26 Lakh 4 BHK 2144 sq ft villa house plans
Kharaghoda 27 Lakh 4 BHK 2211 sq ft villa house plans
Khambhat 19 Lakh 3 BHK 1606 sq ft villa house plans
Khambhat 15 Lakh 3 BHK 1287 sq ft villa house plans
Kharaghoda 32 Lakh 5 BHK 2669 sq ft villa house plans
Kharaghoda 26 Lakh 4 BHK 2143 sq ft villa house plans
Khambhat 21 Lakh 3 BHK 1726 sq ft villa house plans
Khambhat 19 Lakh 3 BHK 1604 sq ft villa house plans
Khambhat 15 Lakh 3 BHK 1288 sq ft villa house plans
Kharaghoda 32 Lakh 5 BHK 2663 sq ft villa house plans
Kharaghoda 26 Lakh 4 BHK 2142 sq ft villa house plans
Khambhat 21 Lakh 3 BHK 1723 sq ft villa house plans
Khambhat 19 Lakh 3 BHK 1605 sq ft villa house plans
Khambhat 15 Lakh 3 BHK 1289 sq ft villa house plans
Kharaghoda 32 Lakh 5 BHK 2661 sq ft villa house plans
Kharaghoda 26 Lakh 4 BHK 2141 sq ft villa house plans
Khambhat 21 Lakh 3 BHK 1721 sq ft villa house plans
Khambhat 19 Lakh 3 BHK 1607 sq ft villa house plans
Khambhat 20 Lakh 3 BHK 1672 sq ft villa house plans
Kharaghoda 32 Lakh 5 BHK 2664 sq ft villa house plans
Kharaghoda 26 Lakh 3 BHK 2172 sq ft villa house plans
Khambhat 21 Lakh 3 BHK 1722 sq ft villa house plans
Khambhat 21 Lakh 3 BHK 1710 sq ft villa house plans
Khambhat 20 Lakh 3 BHK 1674 sq ft villa house plans
Kharaghoda 32 Lakh 5 BHK 2662 sq ft villa house plans
Kharaghoda 26 Lakh 3 BHK 2178 sq ft villa house plans
Khambhat 22 Lakh 3 BHK 1818 sq ft villa house plans
Khambhat 20 Lakh 3 BHK 1625 sq ft villa house plans
Khambhat 22 Lakh 3 BHK 1819 sq ft villa house plans
Khambhat 20 Lakh 3 BHK 1628 sq ft villa house plans
Khambhat 22 Lakh 3 BHK 1817 sq ft villa house plans
Khambhat 15 Lakh 3 BHK 1234 sq ft villa house plans
Khambhat 22 Lakh 3 BHK 1816 sq ft villa house plans
Khambhat 15 Lakh 3 BHK 1235 sq ft villa house plans
Khambhat 34 Lakh 3 BHK 2854 sq ft villa house plans
Khambhat 15 Lakh 3 BHK 1237 sq ft villa house plans
Khambhat 34 Lakh 3 BHK 2853 sq ft villa house plans
Khambhat 15 Lakh 3 BHK 1236 sq ft villa house plans
Khambhat 39 Lakh 3 BHK 3224 sq ft villa house plans