1500 sq ft 2000 sq ft house plans

Yamunanagar 20 Lakh 3 BHK 1672 sq ft villa house plans
Yamunanagar 20 Lakh 3 BHK 1674 sq ft villa house plans
Yamunanagar 20 Lakh 3 BHK 1673 sq ft villa house plans
Yamunanagar 20 Lakh 3 BHK 1675 sq ft villa house plans
Yamunanagar 20 Lakh 3 BHK 1676 sq ft villa house plans
Yamunanagar 20 Lakh 3 BHK 1677 sq ft villa house plans
Yamunanagar 20 Lakh 3 BHK 1678 sq ft villa house plans
Yamunanagar 20 Lakh 3 BHK 1625 sq ft villa house plans
Yamunanagar 22 Lakh 3 BHK 1848 sq ft villa house plans
Yamunanagar 17 Lakh 3 BHK 1560 sq ft villa house plans
Yamunanagar 20 Lakh 3 BHK 1694 sq ft villa house plans
Yamunanagar 20 Lakh 3 BHK 1628 sq ft villa house plans
Yamunanagar 22 Lakh 3 BHK 1849 sq ft villa house plans
Yamunanagar 17 Lakh 3 BHK 1561 sq ft villa house plans
Yamunanagar 21 Lakh 4 BHK 1742 sq ft villa house plans
Yamunanagar 20 Lakh 3 BHK 1696 sq ft villa house plans
Yamunanagar 20 Lakh 4 BHK 1697 sq ft villa house plans
Yamunanagar 21 Lakh 3 BHK 1724 sq ft villa house plans
Yamunanagar 17 Lakh 3 BHK 1565 sq ft villa house plans
Yamunanagar 21 Lakh 4 BHK 1741 sq ft villa house plans
Yamunanagar 20 Lakh 3 BHK 1697 sq ft villa house plans
Yamunanagar 20 Lakh 4 BHK 1698 sq ft villa house plans
Yamunanagar 21 Lakh 3 BHK 1725 sq ft villa house plans
Yamunanagar 17 Lakh 3 BHK 1566 sq ft villa house plans
Yamunanagar 21 Lakh 4 BHK 1740 sq ft villa house plans
Yamunanagar 20 Lakh 3 BHK 1698 sq ft villa house plans
Yamunanagar 20 Lakh 4 BHK 1695 sq ft villa house plans
Yamunanagar 21 Lakh 3 BHK 1726 sq ft villa house plans
Yamunanagar 17 Lakh 3 BHK 1562 sq ft villa house plans
Yamunanagar 21 Lakh 4 BHK 1743 sq ft villa house plans
Yamunanagar 20 Lakh 3 BHK 1695 sq ft villa house plans
Yamunanagar 20 Lakh 4 BHK 1696 sq ft villa house plans
Yamunanagar 21 Lakh 3 BHK 1723 sq ft villa house plans
Yamunanagar 17 Lakh 3 BHK 1564 sq ft villa house plans
Yamunanagar 23 Lakh 4 BHK 1897 sq ft villa house plans
Yamunanagar 22 Lakh 4 BHK 1874 sq ft villa house plans
Yamunanagar 21 Lakh 3 BHK 1721 sq ft villa house plans
Yamunanagar 17 Lakh 3 BHK 1563 sq ft villa house plans
Yamunanagar 23 Lakh 4 BHK 1896 sq ft villa house plans