1000 sq ft – 1500 sq ft House plans

1000 sq ft – 1500 sq ft House plans

Bhingar 15 lakh 2 bhk 1258 sq ft villa house plans
Yamunanagar 13 Lakh 2 BHK 1075 sq ft villa house plans
Yamunanagar 13 Lakh 2 BHK 1076 sq ft villa house plans
Yamunanagar 13 Lakh 2 BHK 1077 sq ft villa house plans
Yamunanagar 12 Lakh 2 BHK 1030 sq ft villa house plans
Yamunanagar 12 Lakh 2 BHK 1031 sq ft villa house plans
Yamunanagar 18 Lakh 3 BHK 1490 sq ft villa house plans
Yamunanagar 18 Lakh 3 BHK 1491 sq ft villa house plans
Yamunanagar 18 Lakh 3 BHK 1492 sq ft villa house plans
Yamunanagar 18 Lakh 3 BHK 1493 sq ft villa house plans
Yamunanagar 15 Lakh 3 BHK 1286 sq ft villa house plans
Yamunanagar 15 Lakh 3 BHK 1287 sq ft villa house plans
Yamunanagar 15 Lakh 3 BHK 1234 sq ft villa house plans
Yamunanagar 15 Lakh 3 BHK 1288 sq ft villa house plans
Yamunanagar 15 Lakh 3 BHK 1235 sq ft villa house plans
Yamunanagar 15 Lakh 3 BHK 1289 sq ft villa house plans
Yamunanagar 15 Lakh 3 BHK 1237 sq ft villa house plans
Yamunanagar 15 Lakh 3 BHK 1236 sq ft villa house plans
Yamunanagar 13 Lakh 2 BHK 1074 sq ft villa house plans
Yamunanagar 16 Lakh 3 BHK 1350 sq ft villa house plans
Yamunanagar 16 Lakh 3 BHK 1309 sq ft villa house plans
Yamunanagar 16 Lakh 3 BHK 1307 sq ft villa house plans
Yamunanagar 16 Lakh 3 BHK 1308 sq ft villa house plans
Yamunanagar 15 Lakh 2 BHK 1259 sq ft villa house plans
Yamunanagar 16 Lakh 3 BHK 1306 sq ft villa house plans
Yamunanagar 15 Lakh 2 BHK 1257 sq ft villa house plans
Yamunanagar 16 Lakh 3 BHK 1305 sq ft villa house plans
Yamunanagar 15 Lakh 2 BHK 1258 sq ft villa house plans
Yamunanagar 21 Lakh 3 BHK 1767 sq ft villa house plans
Yamunanagar 15 Lakh 2 BHK 1255 sq ft villa house plans
Yamunanagar 16 Lakh 3 BHK 1303 sq ft villa house plans
Yamunanagar 15 Lakh 2 BHK 1254 sq ft villa house plans
Yamunanagar 21 Lakh 3 BHK 1769 sq ft villa house plans
Yamunanagar 15 Lakh 2 BHK 1252 sq ft villa house plans
Yamunanagar 21 Lakh 3 BHK 1766 sq ft villa house plans
Yamunanagar 15 Lakh 2 BHK 1256 sq ft villa house plans
Yamunanagar 16 Lakh 3 BHK 1355 sq ft villa house plans
Yamunanagar 16 Lakh 3 BHK 1354 sq ft villa house plans
Yamunanagar 16 Lakh 3 BHK 1352 sq ft villa house plans